Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta

W dniu 13 sierpnia 2021 r., raportem ESPI 14/2021, Zarząd Master Pharm S.A. ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.


Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 2 260 000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta, tj. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLMSTPH00016, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena skupu została ustalona przez Zarząd Emitenta na 4,20 PLN (cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

 

Oferty na sprzedaż akcji przyjmowane będą w dniach 16-25 sierpnia 2021 r.


Pliki do pobrania:

MASTER PHARM S.A. © 2015