ESPI 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Data i godzina publikacji: 26.01.2021 14:56


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.:


- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 15 kwietnia 2021 r.,
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 24 września 2021 r.,
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r. – 19 listopada 2021 r.,


Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z §79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 r. oraz za II kwartał 2021 r.


Ponadto, zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.


Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015