ESPI 12/2018 Powołanie Zarządu na nową kadencję

Data i godzina publikacji: 06.07.2018 13:52

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Zarządu na nową trzyletnią kadencję, które weszły w życie z dniem podjęcia. W skład powołanego Zarządu wchodzą:


- Pan Jacek Franasik – Prezes Zarządu
- Pan Rafał Biskup – Członek Zarządu


Powołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, ponadto nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Życiorysy powołanych Członków Zarządu Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego Raportu.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:
- Jacek Franasik CV
- Rafał Biskup CV
 

Osoby reprezentujące:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015