ESPI 16/2018 Szacunkowe wyniki finansowe Master Pharm S.A. za trzy kwartały 2018 r.

Data i godzina publikacji: 06.11.2018 13:48


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. ("Grupa") oraz Emitenta, za trzy kwartały 2018 roku, tj. okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 roku.

 

Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy po trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 52 mln zł wobec 41 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku, odnotowując wzrost o 11 mln zł, tj. o blisko o 27% rdr.

 

Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Grupy po trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 9,36 mln zł wobec 4,97 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku, odnotowując wzrost o 4,39 mln zł, tj. o przeszło 88% rdr.

 

Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy po trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 7,15 mln zł wobec 3,80 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku, odnotowując wzrost o 3,35 mln zł., tj. o przeszło 88% rdr.

 

Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm S.A. po trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 44,84 mln zł wobec 32,6 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 12,24 mln zł, tj. o 37,6% rdr.

 

Jednostkowy szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Master Pharm S.A. po trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 7,82 mln zł wobec 4,28 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku, odnotowując wzrost o 3,54 mln zł, tj. o blisko 83% rdr.

 

Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm S.A. po trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 8,76 mln zł wobec 3,49 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku, odnotowując wzrost o 5,27 mln zł, tj. o blisko 151% rdr.

 

Wzrost przychodów i wyników Emitenta oraz Grupy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia wolumenu portfela zamówień, zamówień składanych przez nowych dużych klientów oraz wyższych przychodów generowanych przez największego dotychczasowego klienta. Drugim czynnikiem pozytywnie wpływającym na wynik Grupy i Emitenta, przy rosnących przychodach, jest wyhamowanie dynamiki wzrostu kosztów. Koszty działalności na poziomie skonsolidowanym po trzech kwartałach 2018 roku wzrosły do 42,17 mln zł o 16,84% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, w którym wynosiły 36,1 mln zł. Na jednostkowy wynik netto Emitenta miała wpływ wypłata dywidendy w kwocie 2,4 mln zł od spółki zależnej GBL Grokam, niemająca wpływu na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej.

 

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za trzy kwartały 2018 roku mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015