ESPI 18/2020 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Master Pharm S.A.

Data i godzina publikacji: 28.07.2020 08:39


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zarząd Master Pharm S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną, że w dniu 28 lipca 2020 roku Spółka oraz następujące podmioty: spółka MAX WELT HOLDINGS LP z siedzibą w Larnace (Cypr) („MAX WELT”), Paweł Klita oraz Rafał Biskup, działając wspólnie jako wzywający („Wzywający”) ogłosiły za pośrednictwem mBank S.A. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 7.028.494 akcji Spółki, tj. na sprzedaż wszystkich akcji Spółki znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających stanu, w którym Wzywający łącznie będą posiadać 21.500.000 akcji Spółki, uprawniających do 21.500.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. („Wezwanie”).


Podmiotami nabywającymi akcje Spółki w ramach Wezwania będą Spółka oraz MAX WELT, w ten sposób, że:


a) Spółka nabędzie do 4.300.000 akcji Spółki;


b) MAX WELT nabędzie do 2.728.494 akcji Spółki;


c) w przypadku, gdy liczba akcji Spółki objętych łącznie zapisami w odpowiedzi na Wezwanie będzie mniejsza lub równa 209.000 akcji Spółki, wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie zostaną nabyte przez MAX WELT;


d) w przypadku, gdy liczba akcji Spółki objętych łącznie zapisami w odpowiedzi na Wezwanie będzie większa niż 209.000 akcji Spółki oraz mniejsza lub równa 4.509.000 akcji Spółki, MAX WELT nabędzie 209.000 akcji Spółki, a wszystkie akcje Spółki stanowiące nadwyżkę ponad 209.000 akcji Spółki zostaną nabyte przez Spółkę;


e) w przypadku, gdy liczba akcji Spółki objętych łącznie zapisami w odpowiedzi na Wezwanie będzie większa niż 4.509.000 akcji Spółki, Spółka nabędzie 4.300.000 akcji Spółki, a wszystkie akcje Spółki stanowiące nadwyżkę ponad 4.300.000 akcji Spółki, zostaną nabyte przez MAX WELT.


Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”). Cena nabycia akcji Spółki w Wezwaniu ustalona została na 4,20 PLN za jedną akcję Spółki, co odpowiada kryteriom określonym w art. 79 Ustawy o Ofercie.


Zgodnie z treścią Wezwania, Wzywający zamierzają podjąć działania w celu doprowadzenia do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy o Ofercie, a w przypadku nabycia przez Spółkę oraz MAX WELT w wyniku Wezwania wystarczającej liczby akcji Spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, pozwalających na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, Wzywający zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015