ESPI 2/2021 Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 r.

Data i godzina publikacji: 13.04.2021 14:40

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Master Pharm S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. (Grupa) oraz Emitenta za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy w 2020 r. wyniosły 61,45 mln zł wobec 71,22 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 13,7% rdr.


- Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Grupy w 2020 r. wyniósł 6,46 mln zł wobec 9,13 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 29,2% rdr.


- Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto Grupy w 2020 r. wyniósł 0,54 mln zł wobec 15,37 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 96,5% rdr.


- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy w 2020 r. wyniósł 0,34 mln zł wobec 12,64 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 97,3% rdr.


- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Emitenta w 2020 r. wyniosły 58,52 mln zł wobec 62,57 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 6,5% rdr.


- Jednostkowy szacunkowy wynik z działalności operacyjnej Emitenta w 2020 r. wyniósł 4,52 mln zł wobec 10,08 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 55,2% rdr.


- Jednostkowy szacunkowy wynik brutto Emitenta w 2020 r. wyniósł 1,18 mln zł wobec 11,42 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 89,7% rdr.


- Jednostkowy szacunkowy wynik netto Emitenta w 2020 r. wyniósł 1,34 mln zł wobec 9,63 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 86,1% rdr.


Spadek przychodów Grupy to efekt niższej sprzedaży w I półroczu 2020 r., w którym klienci wstrzymywali się ze składaniem i realizacją zamówień w trakcie rozwoju pandemii. Spadek skonsolidowanego zysku operacyjnego był rezultatem rosnących kosztów przy spadku przychodów oraz zauważalnego spadku marży uzyskiwanej na sprzedaży wytwarzanych produktów.


Znaczący spadek zysku brutto i netto Grupy spowodowany był różnicą w strukturze i wysokości osiągniętego zysku w porównywanych okresach. W grudniu 2019 r. wystąpiło zdarzenie jednorazowe powodujące wzrost wyniku Grupy poprzez uwzględnienie wyniku na sprzedaży jednostki zależnej. Natomiast na koniec 2020 r. odnotowano ujemną wycenę aktywów finansowych (posiadanych przez Emitenta akcji innych spółek notowanych na GPW) wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, mającą ujemny wpływ na wynik Grupy.


Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za 2020 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu
     

 

MASTER PHARM S.A. © 2015