ESPI 20/2020 Wpłynięcie pozwu o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia

Data i godzina publikacji: 26.08.2020 13:54

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. wpłynął do Spółki odpis pozwu wniesionego przez akcjonariusza - Gustford Holdings Limited (Akcjonariusz) – do Sądu Okręgowego w Łodzi o uchylenie następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) podjętych w dniu 24 czerwca 2020 r.:


1) Numer 3/24/06/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.;


2) Numer 4/24/06/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.;


3) Numer 6/24/06/2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.


Akcjonariusz był obecny na ZWZ Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r., głosował przeciw ww. uchwałom, a po ich podjęciu zgłosił do nich sprzeciw, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 10/2020 w dniu 24 czerwca 2020 r. Treść wszystkich uchwał podjętych przez to ZWZ, wraz z wynikami głosowań, Spółka przedstawiła w raporcie 9/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.


Spółka nie zgadza się z otrzymanym pozwem i zamierza złożyć stosowną odpowiedź w terminach i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 


Osoby reprezentujące Spółkę:

 

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015