ESPI 29/2020 Oddalenie powództwa akcjonariusza o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia

Data i godzina publikacji: 21.12.2020 15:16


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., informuje o powzięciu informacji, iż w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił w całości powództwo Gustford Holdings Limited z siedzibą w Nikozji o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 r. o numerach 3/24/06/2020, 4/24/06/2020 oraz 6/24/06/2020. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015