ESPI 7/2019 Uchwały podjęte przez ZWZ Master Pharm S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.

Data i godzina publikacji: 25.06.2019 15:12


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Master Pharm S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2019 r., przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako załącznik do niniejszego raportu.


Załącznik:


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015