Dywidenda

25 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy, zgodnie z którą:

 

 1. Kwota 573.820,25 zł zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki;
 2. Kwota 5.590.000 zł zostaje przeznaczona na dywidendę, co stanowi 0,26 zł dywidendy na 1 akcję Spółki.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło:

 

 • 3 lipca 2018 r. jako dzień dywidendy,
 • 18 lipca 2018 r. jako termin wypłaty dywidendy.

 

 Według stanu na dzień podjęcia uchwały liczba akcji Master Pharm S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 21.500.000 sztuk.

 

 

Polityka dywidendy


 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych w Ksh.

 

Obecna polityka Master Pharm S.A. w zakresie wypłaty dywidendy zakłada jej wypłatę w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne i kwoty, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, biorąc pod uwagę czynniki mające wpływ na sytuację finansową Spółki, jej wyniki działalności i wymogi kapitałowe. W szczególności, rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależały m.in. od:

 

 1. wysokości osiągniętego zysku,
 2. uzyskania przez Grupę finansowania zewnętrznego na realizację strategii,
 3. potrzeb związanych z nakładami inwestycyjnymi Grupy,
 4. możliwości Spółki do wypłaty dywidendy od spółek zależnych.

 

Polityka dywidendy Spółki jest zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Warunki wypłaty dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie będą ustalone przez Zarząd Spółki w porozumieniu z KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie zobowiązana uzgadniać decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób i na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.


Dywidenda była wypłacana za lata obrotowe 2012 - 2016:

 • 2012 r. – 0,12 PLN na jedną akcję (100% zysku, wynoszącego 2,3 PLN),
 • 2013 r. – 0,26 PLN na jedną akcję (100% zysku, wynoszącego 4,8 PLN),
 • 2014 r. – 0,11 PLN na jedną akcję (31% zysku, wynoszącego 6,5 PLN),
 • 2015 r.   0,19 PLN na jedną akcję (65% zysku, wynoszącego 6,3 mln PLN).
 • 2016 r.   0,22 PLN na jedną akcję (96% zysku, wynoszącego 4,91 mln PLN)

 

MASTER PHARM S.A. © 2015