Półroczne dane finansowe

  dane skonsolidowane dane jednostkowe
(tys. PLN) I półrocze 2018  I półrocze 2017  I półrocze 2016  I półrocze 2018  I półrocze 2017  I półrocze 2016 
Przychody ze sprzedaży  31 623 25 241 22 522 27 515 19 609 19 083
Koszty działalności -26 573 -22 788 -18 579 -23 030 -17 102 -15 859
Amortyzacja -1 091 -1 012 -623 -370 -386 -98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  4 984 2 443 3 755 4 477 2 555 3 216
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 971 2 471 3 807 6 940 2 599 3 315
Zysk (strata) roku obrotowego 3 674 1 746 2 682 6 047 2 078 2 867
EBITDA 6 074 3 455 4 378 4 847 2 941 3 314
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 7 854 -1 115 2 457 6 753 121 1 082
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -571 157 -1 440 -186 -1 546 -1 158
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -1 153 -720 16 545 -106 -104 16 742

 

- dane skonsolidowane dane jednostkowe
(tys. PLN) 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2018  30.06.2017 31.12.2016
Aktywa trwałe 39 901 39 884 39 288 42 812 43 111 41 663
Aktywa obrotowe 53 335 46 317 41 531 49 106 40 049 37 241
Aktywa razem 93 236 86 201 80 819 91 918 83 160 78 904
Należności handlowe 25 850 18 199 16 728 25 983 20 410 19 207
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 327 15 112 16 790 13 997 13 946 15 475
Zobowiązania krótkoterminowe 15 640 13 101 5 695 19 823 15 162 8 377
Zobowiązania długoterminowe 1 423 1 268 308 54 315 192
Kapitał własny 76 174 71 832 74 816 72 041 67 683 70 335


 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015