Roczne dane finansowe

Grupa kapitałowa Master Pharm powstała 25 marca 2015 r. Konsolidację sprawozdań finansowych rozpoczęto począwszy od 1 kwietnia 2015 r.


 

 

- dane skonsolidowane dane jednostkowe
(tys. PLN) 2017 rdr 2016 2015 2017 rdr 2016 2015
Przychody ze sprzedaży  64 715 32% 48 908 49 050 52 449 32% 39 704 39 227
Koszty działalności 53 490 36% 39 280 38 649 45 063 34% 33 639 31 535
Amortyzacja 2 043 56% 1 308 932 751 217% 237 152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  11 093 21% 9 193 10 356 7 622 33% 5 724 7 698
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 105 19% 9 342 10 351 7 704 30% 5 915 7 817
Zysk (strata) roku obrotowego 8 826 19% 7 400 8 334 6 164 25% 4 914 6 339
EBITDA 13 136 25% 10 501 11 288 8 373 40% 5 961 7 850
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -3 089 -159% 5 274 2 941 -1 162 -166% 1 748 1 898
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -515 -92% -6 203 259 -1 810 -55% -3 984 -726
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -4 962 -143% 11 611 -1 123 -4 941 -139% 12 527 -18

 

 

- dane skonsolidowane dane jednostkowe
(tys. PLN) 31.12.2017 rdr 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2017 rdr 31.12.2016 31.12.2015
Aktywa trwałe 40 398 3% 39 288 34 141 42 980 3% 41 663 37 200
Aktywa obrotowe 50 323 21% 41 531 26 585 42 358 14% 37 241 23 933
Aktywa razem 90 721 12% 80 819 60 726 85 338 8% 78 904 61 133
Należności handlowe 30 288 81% 16 728 14 400 30 066 57% 19 207 16 316
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 208 -51% 16 790 6 108 7 547 -51% 15 475 5 184
Zobowiązania krótkoterminowe 10 050 76% 5 695 5 649 13 393 60% 8 377 8 361
Zobowiązania długoterminowe 1 759 471% 308 318 176 -8% 192 8
Kapitał własny 78 912 5% 74 816 54 759 71 769 2% 70 335 52 764

 

 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015