Roczne dane finansowe

Grupa kapitałowa Master Pharm powstała 25 marca 2015 r. Konsolidację sprawozdań finansowych rozpoczęto począwszy od 1 kwietnia 2015 r.


  

- dane skonsolidowane dane jednostkowe
(tys. PLN) 2018 rdr 2017 2016 2015 2018 rdr 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży  74 640 17% 63 567 48 908 49 050 61 936 19% 52 087 39 704 39 227
Koszty działalności -60 642 14% -53 356 39 280 -38 649 -51 440 14% -44 929 -33 639 31 535
Amortyzacja -2 153 5% -2 043 1 308 -932 -743 -1% -751 -237 152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  13 590 35% 10 079 9 193 10 356 10 151 37% 7 394 5 724 7 698
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 591 35% 10 091 9 342 10 351 12 655 69% 7 476 5 915 7 817
Zysk (strata) roku obrotowego 10 738 34% 8 005 7 400 8 334 10 576 77% 5 979 4 914 6 339
EBITDA 15 743 30% 12 122 10 501 11 288 10 894 34% 8 145 5 961 7 850
Przepływy pien. z dział. operacyjnej 14 368 - -3 089 5 274 2 941 9 368 - -1 162 1 748 1 898
Przepływy pien. z dział. inwestycyjnej -1 387 169% -515 -6 203 259 1 517 -184% -1 810 -3 984 -726
Przepływy pien. z dział. finansowej -7 098 43% -4 962 11 611 -1 123 -5 807 18% -4 941 12 527 -18

 

- dane skonsolidowane dane jednostkowe
(tys. PLN) 31.12.2018 rdr 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2018 rdr 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Aktywa trwałe 39 601 -2% 40 590 39 288 34 141 43 018 0% 43 023 41 663 37 200
Aktywa obrotowe 51 525 4% 49 672 41 531 26 585 43 340 2% 42 492 37 241 23 933
Aktywa razem 91 126 1% 90 262 80 819 60 726 86 358 1% 85 515 78 904 61 133
Zobowiązania krótkoterminowe 6 860 -34% 10 412 5 695 5 649 9 900 -28% 13 755 8 377 8 361
Zobowiązania długoterminowe 1 265 -28% 1 759 308 318 70 -60% 176 192 8
Kapitał własny 83 001 6% 78 091 74 816 54 759 76 388 7% 71 584 70 335 52 764


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015