Okresy zamknięte

Raport bieżący zawierający harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r. został opublikowany w dniu 23.01.2019 r. Przedstawione poniżej okresy zamknięte ukształtowały się w oparciu o opublikowane tego dnia daty przekazywania raportów okresowych.

 

Okresy zamknięte w związku z publikacją raportów okresowych Master Pharm S.A. w 2019 r.:

 

  • 13 marca - 11 kwietnia 2019 r.
  • 17 kwietnia - 16 maja 2019 r.
  • 28 sierpnia - 26 września 2019 r.
  • 21 października - 19 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego”.

 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015