Okresy zamknięte

Raport bieżący zawierający harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018 został opublikowany w dniu 30.01.2018 r. Przedstawione poniżej okresy zamknięte ukształtowały się w oparciu o opublikowane tego dnia daty przekazywania raportów okresowych.

 

Okresy zamknięte w związku z publikacją raportów okresowych Master Pharm S.A. w 2018 r.:

 

  • 26 lutego - 27 marca 2018 r.
  • 15 kwietnia - 14 maja 2018 r.
  • 8 sierpnia - 6 września 2018 r.
  • 10 października - 8 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego”.

 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015