Zarząd

W skład Zarządu Master Pharm S.A. wchodzą:


- Pan Jacek Franasik – Prezes Zarządu
- Pan Rafał Biskup – Członek Zarządu
 

 

 

Jacek Franasik


Pan Jacek Franasik pełni funkcję Prezesa Zarządu Master Pharm S.A., której kluczowym zadaniem jest organizacja produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, przede wszystkim suplementów diety w różnych postaciach. Odpowiedzialny jest za obszar zarządzania Spółką oraz grupą kapitałową Master Pharm S.A., określanie strategii w zakresie produkcji, rynków zbytu i planowanych inwestycji.

 

Pan Jacek Franasik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia w 1994 r. na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi i uzyskał tytuł lekarza stomatologa. W latach 1996 – 1998 pełnił funkcję asystenta w Zakładzie Protetyki Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi oraz w latach 1996 – 2009 prowadził indywidualną praktykę stomatologiczną w Łodzi jako lekarz stomatolog. W roku 1999 był przedstawicielem medycznym w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa S.A. z siedziba w Jeleniej Górze. W latach 1999 – 2003 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w Agropharm S.A. . Począwszy od 2002 r. jest założycielem, wspólnikiem i Prezesem Zarządu Master Pharm Polska sp. z o.o. Pan Jacek Franasik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą począwszy od kwietnia 1998 r.

 

Poza Master Pharm S.A. Pan Jacek Franasik jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych tj.:

 • Budowlani Rugby S.A. (Łódź) – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2011 r.,
 • Max Welt Holdings Limited (Larnaka, Cypr) – Dyrektor od 2012 r.,
 • Welt Sp. z o. o. – Prezes Zarządu od 2017 r.
 • Max Welt Holdings LP (Larnaka, Cypr) – Partner od 2017 r.,
 • 01CYBERATON S.A. – członek Rady Nadzorczej do 2016 r.,
 • Pharmena S.A. (Łódź) – członek Rady Nadzorczej do 2017 r.,

 

Poza ww. spółkami Pan Jacek Franasik nie był w okresie ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych.

 

Pan Jacek Franasik poza Master Pharm S.A. posiada udziały, bądź akcje w następujących spółkach:

 • Max Welt Holdings Limited (Larnaka, Cypr) – 100% udziałów w tej spółce,
 • Budowlani Rugby S.A. (Łódź) – akcje uprawniające do 18,83% głosów na WZ (w tym 6,58% pośrednio przez Master Pharm S.A.),
 • Max Welt Holdings LP (Larnaka, Cypr) – 99% udziałów w tej spółce,
 • Max Welt Sp. z o o – 100% udziałów w tej spółce,

 

Dodatkowo Pan Jacek Franasik pośrednio poprzez Max Welt Holdings Limited posiada akcje Pharmena S.A. z siedzibą w Łodzi uprawniające do 5,29% głosów na WZ tej spółki.

 

Pan Jacek Franasik był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych i osobowych Grokam GBL sp. z o.o. (Mielec) do 2012 r. oraz Avet Pharma S.K.A. (Warszawa) do 2015 r oraz Try@Buy Baranowska–Owczarek Sp.k. (Łódź) –jako komandytariusz.

 

Pan Jacek Franasik nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Franasik pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.

 

W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Jacka Franasika nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Jacek Franasik nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
 

 

 

 

Rafał Biskup

Pan Rafał Biskup pełni funkcję Członka Zarządu Master Pharm S.A. Odpowiada za obszar sprzedaży produktów firmowanych marką własną „AvetPharma”. Głównymi zadaniami są: promowanie marki, współpraca z sieciami aptek i aptekami indywidualnymi, jak również poszukiwanie nowych odbiorców.

 

Pan Rafał Biskup posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia w 1998 r. na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskał tytuł magistra farmacji. W latach 2000 – 2001 studiował marketing i zarządzanie w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Warszawie.
W 2004 r. uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Dalszy przebieg kariery zawodowej Pana Rafała biskupa przedstawia się następująco:

 • marzec 1998 – luty 1999: Cormay Poland S.A. - kierownik sprzedaży;
 • marzec 1999 – grudzień 2001: KRKA Polska sp. z o.o. - asystent działu promocji leków bez recepty, kierownik produktu OTC junior;
 • styczeń 2002 – marzec 2006: KRKA Polska sp. z o.o. - kierownik linii produktów OTC, kierownik produktu OTC;
 • marzec 2006 – kwiecień 2007: KRKA Polska sp. z o.o. - kierownik działu promocji leków bez recepty;
 • kwiecień 2007 – październik 2008: Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy - dyrektor rozwoju i marketingu strategicznego;
 • styczeń 2009 – wrzesień 2010: Zakłady Farmaceutyczne Polfa Łódź S.A. The Sensilab Family - kierownik ds. marketingu strategicznego;
 • październik 2010 – wrzesień 2016: Avet Pharma Rafał Biskup S.K.A. - założyciel, współwłaściciel, dyrektor marketingu i sprzedaży;
 • od 2016 r. Członek Zarządu Master Pharm S.A.;
 • od 2016 r. Prezes Zarządu Avet Pharma sp. z o.o.

 

Poza Master Pharm S.A. oraz spółką Avet Pharma, Pan Rafał Biskup nie jest on członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych. Poza ww. spółkami Pan Rafał Biskup nie był w okresie ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych.

 

Pan Rafał Biskup nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Biskup pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.

 

W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Rafała Biskupa nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Rafał Biskup nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
 

 
 
 

RADA NADZORCZA


W skład Rady Nadzorczej Master Pharm S.A. wchodzą:
 
-        Pan Marcin Konarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
-        Pan Stanisław Klimczak - Członek Rady Nadzorczej
-        Pan Tomasz Grzesiek - Członek Rady Nadzorczej
-        Pan Marek Gołaszczyk - Członek Rady Nadzorczej
-        Pan Jan Franasik - Członek Rady Nadzorczej
 
 
Członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” jest Stanisław Klimczak oraz Marcin Konarski.
 
W skład Rady Nadzorczej został powołany Marcin Konarski, osoba posiadająca kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.), spełniająca równocześnie kryteria niezależności określone tą ustawą.
 
 
 
Marcin Konarski

Pan Marcin Konarski pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Master Pharm S.A.
 
W roku 2002 Pan Marcin Konarski uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a rok później magistra ekonomii na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na tym samym Wydziale. W roku 2010 zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Przebieg kariery zawodowej Pana Marcina Konarskiego:
 • listopad 2002 – kwiecień 2009 - Partner Doradztwo Finansowe sp. z o.o. – analityk;
 • marzec 2005 – sierpień 2009 - Bio–Tech Ltd sp. z o.o. – CFO, dyrektor finansowy;
 • styczeń 2010 – grudzień 2010 - Avallon sp. z o.o. – dyrektor inwestycyjny;
 • od marca 2007 do września 2017 - Uniwersytet Łódzki – adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych;
 • od stycznia 2011 - Marcin Konarski Consulting – jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • od marca 2012 - CEKO S.A. – Prezes Zarządu;
 
Poza Emitentem Pan Marcin Konarski jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych tj.:
 • CEKO S.A. w Goliszewie – Prezes Zarządu od marca 2012 r.;
 • Ag Foods a.s w Brnie, Czechy – członek Rady Nadzorczej od września 2017 r.;
 • Wosana S.A. w Andrychowie – Przewodniczący Rady Nadzorczej od listopada 2017 r.
 • PLASMA MBO Sp. z o.o. w Łodzi – członek Rady Nadzorczej, od września 2015 r.;
 • Pan Marcin Konarski nie był w okresie ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych poza Emitentem oraz:
 • Ag Foods a.s., w Brnie, Czechy – członek Rady Nadzorczej, od kwietnia 2010 r. do listopada 2015 r,;
 • Ag Foods a.s., w Brnie, Czechy – członek Zarządu, od listopada 2015 r. do kwietnia 2017 r.;
 • MBO Direct Communication Sp. z o. o., w Łodzi – członek Rady Nadzorczej, od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r ;
 • EDC w Piotrkowie Trybunalskim – członek Rady Nadzorczej od listopada 2016 r. do lipca 2017 r.;
 • Zaberd S.A., Bystrzycka 24, Wrocław – członek rady nadzorczej od maja 2015 r. do listopada 2016 r ;
 • Ava Turf Sp. z o. o. w Łodzi – członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r.;
 • Novo Tech Sp. z o.o w Kostrzynie Nad Odrą – członek Rady Nadzorczej, od lutego 2016 r. do lutego 2017.
Pan Marcin Konarski jest akcjonariuszem Emitenta posiada 3280 akcji. Pan Marcin Konarski jest wspólnikiem w Energo – Wind sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim (3 udziały – 3% kapitału zakładowego) oraz nie jest, ani nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek kapitałowych i osobowych, poza akcjami spółek publicznych w ramach portfela inwestycyjnego, przy czym udziały w poszczególnych spółkach stanowią poniżej 5% głosów na walnych zgromadzeniach tych spółek.
 
Pan Marcin Konarski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Konarski pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
 
Pan Marcin Konarski nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
 

 

Stanisław Klimczak


Pan Stanisław Klimczak pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Master Pharm S.A.

 

Pan Stanisław Klimczak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, na której w roku 1970 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechaniki.

 

Przebieg kariery zawodowej Pana Stanisława Klimczaka:

 • 1970 – 1974: Politechnika Łódzka - asystent oraz starszy asystent;
 • 1974 – 1990: Widzewska Fabryka Maszyn Włókienniczych Wifama w Łodzi - główny specjalista, kierownik, Zastępca Dyrektora, Dyrektor Naczelny;
 • od 1990: założyciel i współwłaściciel STANPOL spółka z o.o. Sp.K. z siedzibą w Łodzi.

 

Poza Emitentem Pan Stanisław Klimczak jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce Budowlani Rugby S.A. z siedzibą w Łodzi od czerwca 2013 r. Pan Stanisław Klimczak nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych poza członkostwem w Radzie Nadzorczej spółki Zakład Drogownictwa i Inżynierii sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Łodzi od kwietnia 2010 r. do czerwca 2013 r.


Pan Stanisław Klimczak jest wspólnikiem, akcjonariuszem: Budowlani Rugby S.A. z siedzibą w Łodzi – posiada akcje uprawniające do 18,37 % głosów na WZ tej spółki, oraz Stanpol sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Łodzi – posiada 50% udziałów w tej spółce jako komandytariusz. Pani Stanisław Klimczak nie jest akcjonariuszem Emitenta, oraz nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.


Pan Stanisław Klimczak nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. Poza wskazanym poniżej przypadkiem upadłości likwidacyjnej spółki Zakład Drogownictwa i Inżynierii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Stanisław Klimczak pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.


Spółka Zakład Drogownictwa i Inżynierii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi utworzona została na bazie jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Łódź. Z uwagi na nieprzystosowanie do wymogów wolnorynkowych oraz niepowodzenie restrukturyzacji i brak możliwości zbycia inwestorowi zewnętrznemu 28 czerwca 2013 r. rozpoczęto likwidację spółki, która została zakończona.


W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Stanisława Klimczaka nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Stanisław Klimczak nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lubnadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.


Pan Stanisław Klimczak nie jest powiązany rodzinnie z pozostałymi osobami w organach Zarządzających i Nadzorczych.
 

 

 

 

Tomasz Grzesiek


Pan Tomasz Grzesiek pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Master Pharm S.A.

 

W latach 1997 r. do 2001 r. Pan Tomasz Grzesiek studiował na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Zarządzania kierunek: zarządzanie i marketing, gdzie uzyskał tytuł licencjata. Następnie w latach 2001 – 2003 kontynuował naukę na studiach wyższych magisterskich w specjalizacji menedżer w procesie zarządzania
i uzyskał tytuł magistra. W latach 2004 - 2005 odbył studia podyplomowe w Agencji Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i uzyskał tytuł menedżera zarządzania zasobami ludzkimi.


Przebieg kariery zawodowej Pana Tomasza Grześka:

 • grudzień 1997 – luty 2000 - Ruch S.A. Zespół Wodzisław Śląski - Księgowy;
 • styczeń 1999 – grudzień 2002 - FMG International S.A., Warszawa - agent ubezpieczeniowy;
 • marzec 2000 – luty 2006 - Ruch S.A., Zespół Wodzisław Śląski - przedstawiciel handlowy branży FMCG oraz leków z grupy OTC - agent hurtowni;
 • wrzesień 2005 – styczeń 2006 - IMS Poland Ltd. Sp. z o. o., Warszawa - przedstawiciel ds. realizacji projektu badania rynku aptecznego w Polsce;
 • styczeń 2006 – październik 2007 - KRKA Polska sp. z o.o., Warszawa - przedstawiciel naukowy;
 • październik 2007 – lipiec 2012 - Blau-Farma Group sp. z o.o. – S.K.A., Warszawa - Key Account Manager;
 • od sierpnia 2012 - Avet Pharma Rafał Biskup S.K.A, Warszawa - Kierownik ds. Kluczowych Klientów, obecnie Dyrektor Sprzedaży ds. Hurtu Farmaceutycznego.
 • od 2015 - Sveden Care Sp. z o.o. - członek zarządu, współwłaściciel.

 

Pan Tomasz Grzesiek nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Grzesiek pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.


W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Tomasza Grześka nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Tomasz Grzesiek nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
 

 

 

Marek Gołaszczyk


Pan Marek Gołaszczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Master Pharm S.A.

 

W latach 1999 r. do 2005 r. Pan Marek Gołaszczyk studiował na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Zarządzania kierunek: zarządzanie i marketing, gdzie uzyskał tytuł magistra w specjalizacji menedżer w procesie zarządzania. 2017-2018 Studia Podyplomowe – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarzadzania kierunek: Trener, Coach i Menedżer ds. Szkoleń.


Przebieg kariery zawodowej Pana Marka Gołaszczyka:

 • czerwiec 1999 – grudzień 2002 - PPHU Stollimpex S.C. – usługi marketingowe oraz sprzedaż towarów (umowa o świadczenie usług);
 • lipiec 2004 – grudzień 2004 - Coca-Cola Beverages Polska sp. z o.o., Warszawa – młodszy specjalista ds. rozwoju rynku;
 • grudzień 2004 – grudzień 2005 - HSK Consulting sp. z o.o., Warszawa – przedstawiciel medyczny dla Boehringer Ingelheim;
 • styczeń 2006 – wrzesień 2006 - Schering-Plough S.A., Warszawa – przedstawiciel medyczny;
 • wrzesień 2006 – lipiec 2012 - Blau-Farma sp. z o.o.- Sp. k., Warszawa – przedstawiciel medyczny, Key Account Manager.
 • od stycznia 2012 - Avet Pharma Rafał Biskup S.K.A., Warszawa – Kierownik ds. Kluczowych Klientów.
 • 2015 – 2016 - Avet Pharma Rafał Biskup S.K.A, Warszawa – Krajowy Kierownik Sprzedaży
 • 2017 – do nadal - Avet Pharma Sp. z o.o., Warszawa – Dyrektor Sprzedaży ds. przedstawicieli i sieci aptecznych
 • 2015 – do nadal - Sveden Care Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – współwłaściciel

 

Poza Emitentem Pan Marek Gołaszczyk nie jest oraz nie był w okresie ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych.


Poza Emitentem Pan Marek Gołaszczyk nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek kapitałowych i osobowych. Poza Avet Pharma Pan Marek Gołaszczyk nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek kapitałowych i osobowych. Pan Marek Gołaszczyk był akcjonariuszem Avet Pharma w okresie 20 – 25 marca 2015 r. i nie był nigdy wspólnikiem (komplementariuszem) Avet Pharma. Nabycie akcji Avet Pharma przez Pana Marka Gołaszczyka w dniu 20 marca 2015 r. bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu formowania się Grupy Kapitałowej Emitenta motywowane było umożliwieniem mu udziału w kapitale zakładowym Emitenta jako akcjonariusza Emitenta. Z uwagi na przyjętą koncepcję tworzenia Grupy Kapitałowej Emitenta akcje Avet Pharma wniesione zostały przez akcjonariuszy Avet Pharma na dzień 25 marca 2015 r. (a więc i Pana Marka Gołaszczyka) na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta. Operacja nabycia akcji Avet Pharma na tak krótki okres była technicznym sposobem wprowadzenia do akcjonariatu Emitenta osób, które przyczyniają się do rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta.


Pan Marek Gołaszczyk nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Gołaszczyk pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.

 

W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Marka Gołaszczyka nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Marek Gołaszczyk nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
 

 

 

Jan Franasik


Pan Jan Franasik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Master Pharm S.A.


Pan Jan Franasik jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, na której w roku 1969 uzyskał tytuł magistra inżyniera.

 

Przebieg kariery zawodowej Pana Jana Franasika:


- do 1980 r.: XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - nauczyciel;
- do 2011 r.: jednoosobowa działalność gospodarcza.

 

Poza Master Pharm S.A. Pan Jan Franasik nie jest i nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych.

 

Pan Jan Franasik nie jest i nie był akcjonariuszem Master Pharm S.A., oraz nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.

 

Pan Jan Franasik nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jan Franasik pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.

 

W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Jana Franasika nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Jan Franasik nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

 

 

POWIĄZANIA RODZINNE


W ramach struktur zarządzających i nadzorczych Master Pharm S.A. występują następujące powiązania rodzinne:


- Pan Jacek Franasik, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, jest synem Pana Jana Franasika, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.
- Pan Jan Franasik, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej, jest ojcem Pana Jacka Franasika pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
 

 

 

KOMITET AUDYTU


5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie:

 

 • Marcin Konarski - Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Stanisław Klimczak - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
 • Tomasz Grzesiek - Członek Komitetu Audytu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015