Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Data i godzina publikacji: 16.05.2019 17:51

 

Załączniki:


- Raport kwartalny
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18 od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18
Przychody ze sprzedaży  14 986 17 805 3 487 4 261
Koszty działalności -13 529 -14 115 -3 148 -3 378
Amortyzacja -751 -464 -175 -111
Zysk z działalności operacyjnej  1 604 3 748 373 897
Zysk przed opodatkowaniem 1 589 3 713 370 888
Zysk roku obrotowego 1 103 2 952 257 706
EBITDA 2 355 4 212 548 1 008
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe 43 166 39 601 10 036 9 209
Aktywa obrotowe 54 637 51 525 12 702 11 983
Aktywa razem 97 803 91 126 22 738 21 192
Razem kapitał własny 84 104 83 001 19 554 19 303
Zobowiązanie długoterminowe 4 424 1 265 1 028 294
Zobowiązania krótkoterminowe 9 275 6 860 2 156 1 595
Razem kapitał i zobowiązania 97 803 91 126 22 738 21 192
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18 od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 1 470 5 801 342 1 388
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -152 -322 -35 -77
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -341 -972 -79 -233
Przepływy pieniężne netto razem 977 4 507 228 1 078
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18 od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18
Przychody ze sprzedaży  13 112 15 923 3 050 3 811
Koszty działalności -11 262 -12 760 -2 620 -3 054
Amortyzacja -186 -185 -43 -44
Zysk z działalności operacyjnej  2 030 3 247 472 777
Zysk przed opodatkowaniem 2 066 3 255 480 779
Zysk roku obrotowego 1 665 2 629 387 629
EBITDA 2 216 3 432 516 821
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe 41 861 43 018 9 732 10 004
Aktywa obrotowe 46 217 43 340 10 745 10 079
Aktywa razem 88 078 86 358 20 477 20 083
Razem kapitał własny 78 053 76 388 18 146 17 765
Zobowiązanie długoterminowe 70 70 16 16
Zobowiązania krótkoterminowe 9 955 9 900 2 315 2 302
Razem kapitał i zobowiązania 88 078 86 358 20 477 20 083
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18 od 01.01.19 do 31.03.19 od 01.01.18 do 31.03.18
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 286 4 314 67 1 032
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -67 -161 -16 -38
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 0 -53 0 -13
Przepływy pieniężne netto razem 219 4 100 51 981


Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR-4,3013 PLN; kurs na dzień 31.12.2018 wynosił 1 EUR-4,3000 PLN. Pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2019-31.03.2019 wynosił 1 EUR-4,2978 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2018-31.03.2018 wynosił 1 EUR-4,1784 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

 

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015