Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Data i godzina publikacji: 14.05.2020 17:19

Załączniki:
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- Raport kwartalny

 

 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży  14 922 14 986 3 394 3 487
Koszty działalności -13 580 -13 529 -3 089 -3 148
Amortyzacja -920 -751 -209 -175
Zysk z działalności operacyjnej  963 1 604 218 373
Zysk przed opodatkowaniem 993 1 589 225 370
Zysk roku obrotowego 790 1 103 179 257
EBITDA 1 883 2 355 428 548
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa trwałe 55 712 56 598 12 238 13 291
Aktywa obrotowe 51 210 50 459 11 249 11 849
Aktywa razem 106 922 107 057 23 487 25 140
Razem kapitał własny 95 648 94 858 21 011 22 275
Zobowiązania długoterminowe 3 202 3 401 703 799
Zobowiązania krótkoterminowe 8 072 8 798 1 773 2 066
Razem kapitał i zobowiązania 106 922 107 057 23 487 25 140
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 7 164 1 470 1 630 342
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 33 -152 8 -35
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -345 -341 -78 -79
Przepływy pieniężne netto razem 6 852 977 1 559 227
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży  13 979 13 112 3 180 3 050
Koszty działalności -12 690 -11 262 -2 887 -2 620
Amortyzacja -459 -186 -104 -43
Zysk z działalności operacyjnej  910 2 030 207 472
Zysk przed opodatkowaniem 976 2 066 222 481
Zysk roku obrotowego 781 1 665 178 387
EBITDA 1 369 2 216 311 516
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
Aktywa trwałe 55 067 55 565 12 097 13 048
Aktywa obrotowe 40 932 43 487 8 991 10 212
Aktywa razem 95 999 99 052 21 088 23 260
Razem kapitał własny 86 795 86 014 19 066 20 198
Zobowiązania długoterminowe 92 92 20 22
Zobowiązania krótkoterminowe 9 112 12 946 2 002 3 040
Razem kapitał i zobowiązania 95 999 99 052 21 088 23 260
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31 2020-01-01 do 2020-03-31 2019-01-01 do 2019-03-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 5 161 286 1 174 67
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 106 -67 24 -16
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto razem 5 267 219 1 198 51

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,5523 PLN; kurs na dzień 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 wynosił 1 EUR – 4,3963 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,2978 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015