Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Data i godzina publikacji: 08.11.2018 01:31

 

Załączniki:
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
Wybrane dane sprawozdania z wyniku od 01-01-2018 do 30-09-2018 od 01-01-2017 do 30-09-2017 od 01-01-2018 do 30-09-2018 od 01-01-2017 do 30-09-2017
Przychody ze sprzedaży  52 007 41 028 12 227 9 639
Koszty działalności -42 174 -36 095 -9 915 -8 480
Amortyzacja -1 624 -1 515 -382 -356
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  9 362 4 971 2 201 1 168
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 353 4 992 2 199 1 173
Zysk (strata) roku obrotowego 7 151 3 799 1 681 892
EBITDA 10 986 6 486 2 583 1 524
Wybrane dane sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 39 516 40 398 9 251 9 686
Aktywa obrotowe 51 104 50 323 11 964 12 065
Aktywa razem 90 620 90 721 21 216 21 751
Razem kapitał własny 79 650 78 912 18 647 18 920
Zobowiązanie długoterminowe 1 366 1 759 320 422
Zobowiązania krótkoterminowe 9 604 10 050 2 248 2 410
Razem kapitał i zobowiązania 90 620 90 721 21 216 21 751
Wybrane dane sprawozdania z przepływów pieniężnych od 01-01-2018 do 30-09-2018 od 01-01-2017 do 30-09-2017 od 01-01-2018 do 30-09-2018 od 01-01-2017 do 30-09-2017
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 7 448 -981 1 751 -230
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -956 -186 -225 -44
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -6 973 -5 520 -1 639 -1 297
Przepływy pieniężne netto razem -481 -6 687 -113 -1 571

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.09.2018 wynosił 1 EUR – 4,2714 PLN; kurs na dzień 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.09.2018 wynosił 1 EUR – 4,2535 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2017 – 30.09.2017 wynosił 1 EUR – 4,2566 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015