Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Data i godzina publikacji: 19.11.2019 17:45

 

Załączniki:
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- Raport kwartalny

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY od 2019-01-01 do 2019-09-30 od 2018-01-01 do 2018-09-30 od 2019-01-01 do 2019-09-30 od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży  50 779 52 007 11 785 12 227
Koszty działalności -43 027 -42 174 -9 986 -9 915
Amortyzacja -2 271 -1 624 -527 -382
Zysk z działalności operacyjnej  7 745 9 362 1 798 2 201
Zysk przed opodatkowaniem 7 656 9 353 1 777 2 199
Zysk roku obrotowego 5 491 7 151 1 274 1 681
EBITDA 10 016 10 986 2 325 2 583
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe 42 259 39 601 9 662 9 210
Aktywa obrotowe 65 937 51 525 15 076 11 983
Aktywa razem 108 196 91 126 24 738 21 192
Razem kapitał własny 88 492 83 001 20 233 19 303
Zobowiązanie długoterminowe 4 019 1 265 919 294
Zobowiązania krótkoterminowe 15 685 6 860 3 586 1 595
Razem kapitał i zobowiązania 108 196 91 126 24 738 21 192
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 do 2019-09-30 od 2018-01-01 do 2018-09-30 od 2019-01-01 do 2019-09-30 od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 3 179 7 448 738 1 751
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -843 -956 -196 -225
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -1 028 -6 973 -239 -1 639
Przepływy pieniężne netto razem 1 308 -481 304 -113
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY od 2019-01-01 do 2019-09-30 od 2018-01-01 do 2018-09-30 od 2019-01-01 do 2019-09-30 od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży  43 991 44 838 10 210 10 541
Koszty działalności -37 697 -36 590 -8 749 -8 602
Amortyzacja -548 -560 -127 -132
Zysk z działalności operacyjnej  6 370 7 824 1 478 1 839
Zysk przed opodatkowaniem 9 186 10 312 2 132 2 424
Zysk roku obrotowego 7 780 8 763 1 806 2 060
EBITDA 6 918 8 384 1 606 1 971
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe 42 942 43 018 9 818 10 004
Aktywa obrotowe 58 171 43 340 13 300 10 079
Aktywa razem 101 113 86 358 23 119 20 083
Razem kapitał własny 84 168 76 388 19 245 17 765
Zobowiązanie długoterminowe 70 70 16 16
Zobowiązania krótkoterminowe 16 875 9 900 3 858 2 302
Razem kapitał i zobowiązania 101 113 86 358 23 119 20 083
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 do 2019-09-30 od 2018-01-01 do 2018-09-30 od 2019-01-01 do 2019-09-30 od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 648 3 388 150 797
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 1 884 1 925 437 453
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 0 -5 807 0 -1 365
Przepływy pieniężne netto razem 2 532 -494 588 -116

 

Poszczególne pozycje bilansowe przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 30.09.2019 wynosił 1 EUR – 4,3736 PLN; kurs na dzień 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,3000 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 wynosił 1 EUR – 4,3086 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.09.2018 wynosił 1 EUR – 4,2535 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015