Raport okresowy roczny 2020 R

Data i godzina publikacji: 15.04.2021 20:22

 

Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
- Stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badana opinii z zastrzeżeniem
- Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2021 r.
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
- 2020 2019 2020 2019
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY - - - -
Przychody ze sprzedaży  58 521 62 570 13 080 14 545
Koszty działalności -53 881 -52 898 -12 043 -12 297
Amortyzacja -1 856 -736 -415 -171
Zysk operacyjny  4 521 10 081 1 010 2 343
Zysk przed opodatkowaniem 1 179 11 422 264 2 655
Zysk roku obrotowego 1 339 9 626 299 2 238
EBITDA* 6 377 10 817 1 425 2 515
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - - - -
Aktywa trwałe 54 359 55 565 11 779 13 048
Aktywa obrotowe 48 020 43 487 10 406 10 212
Aktywa razem 102 379 99 052 22 185 23 260
Razem kapitał własny 85 590 86 014 18 547 20 198
Zobowiązania długoterminowe 180 92 39 22
Zobowiązania krótkoterminowe 16 609 12 946 3 599 3 040
Razem kapitał i zobowiązania 102 379 99 052 22 185 23 260
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 11 682 272 2 611 63
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -24 121 1 838 -5 391 427
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 1 701 0 380 0
Przepływy pieniężne netto razem -10 738 2 110 -2 400 490

 

*Wskaźnik EBITDA w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure, dalej: APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. Emitent definiuje go jako wartość zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności. Jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Spółka zdecydowała o jego zastosowaniu, prezentując dane finansowe.

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2020 wyniósł 1 EUR – 4,6148 PLN; kurs na dzień 31.12.2019 wyniósł 1 EUR – 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,4742 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3018 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015