Raport okresowy roczny skonsolidowany 2020 RS

Data i godzina publikacji: 15.04.2021 20:25

 

 

Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
- Stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badana opinii z zastrzeżeniem
- Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2021 r.
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

 

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
- 2020 2019 2020 2019
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY - - - -
Przychody ze sprzedaży 61 448 71 221 13 734 16 556
Koszty działalności -54 870 -62 413 -12 264 -14 509
Amortyzacja -4 136 -3 017 -924 -701
Zysk operacyjny  6 460 9 129 1 444 2 122
Zysk przed opodatkowaniem 535 15 370 120 3 573
Zysk roku obrotowego 342 12 636 76 2 937
EBITDA* 10 596 12 146 2 368 2 823
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - - - -
Aktywa trwałe 55 947 56 598 12 123 13 291
Aktywa obrotowe 54 207 50 459 11 746 11 849
Aktywa razem 110 154 107 057 23 870 25 140
Razem kapitał własny 93 437 94 858 20 247 22 275
Zobowiązania długoterminowe 3 632 3 401 787 799
Zobowiązania krótkoterminowe 13 085 8 798 2 835 2 066
Razem kapitał i zobowiązania 110 154 107 057 23 870 25 140
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 14 720 7 272 3 290 1 690
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -27 106 -2 944 -6 058 -684
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -189 -1 367 -42 -318
Przepływy pieniężne netto razem -12 575 2 961 -2 811 688


*Wskaźnik EBITDA w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure, dalej: APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. Emitent definiuje go jako wartość zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności. Jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Spółka zdecydowała o jego zastosowaniu, prezentując dane finansowe.

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2020 wyniósł 1 EUR – 4,6148 PLN; kurs na dzień 31.12.2019 wyniósł 1 EUR – 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,4742 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3018 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015