Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Data i godzina publikacji: 18.04.2019 18:09


Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY 2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży  74 640 63 567 17 493 14 976
Koszty działalności -60 642 -53 356 -14 212 -12 570
Amortyzacja -2 153 -2 043 -505 -481
Zysk z działalności operacyjnej  13 590 10 079 3 185 2 374
Zysk przed opodatkowaniem 13 591 10 091 3 185 2 377
Zysk roku obrotowego 10 738 8 005 2 517 1 886
EBITDA 15 743 12 122 3 690 2 856
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - - - -
Aktywa trwałe 39 601 40 590 9 210 9 732
Aktywa obrotowe 51 525 49 672 11 983 11 909
Aktywa razem 91 126 90 262 21 192 21 641
Razem kapitał własny 83 001 78 091 19 303 18 723
Zobowiązania długoterminowe 1 265 1 759 294 422
Zobowiązania krótkoterminowe 6 860 10 412 1 595 2 496
Razem kapitał i zobowiązania 91 126 90 262 21 192 21 641
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 14 368 -3 089 3 367 -728
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -1 387 -515 -325 -121
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -7 098 -4 962 -1 664 -1 169
Przepływy pieniężne netto razem 5 883 -8 566 1 379 -2 018


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2018 wyniósł 1 EUR – 4,3000 PLN; kurs na dzień 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2669 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,2447 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu
  • Rafał Biskup - Członek Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015