Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Data i godzina publikacji: 23.04.2020 22:09


Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
- 2019 2018 2019 2018
Przychody ze sprzedaży  71 221 74 640 16 556 17 493
Koszty działalności -62 413 -60 642 -14 509 -14 212
Amortyzacja -3 017 -2 153 -701 -505
Zysk z działalności operacyjnej  9 129 13 590 2 122 3 185
Zysk przed opodatkowaniem 15 370 13 591 3 573 3 185
Zysk roku obrotowego 12 636 10 738 2 937 2 517
EBITDA 12 146 15 743 2 823 3 690
Aktywa trwałe 56 598 39 601 13 291 9 210
Aktywa obrotowe 50 459 51 525 11 849 11 983
Aktywa razem 107 057 91 126 25 140 21 192
Razem kapitał własny 94 858 83 001 22 275 19 303
Zobowiązania długoterminowe 3 401 1 265 799 294
Zobowiązania krótkoterminowe 8 798 6 860 2 066 1 595
Razem kapitał i zobowiązania 107 057 91 126 25 140 21 192
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 7 272 14 368 1 690 3 367
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -2 944 -1 387 -684 -325
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -1 367 -7 098 -318 -1 664
Przepływy pieniężne netto razem 2 961 5 883 688 1 379

 

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2019 wyniósł 1 EUR – 4,2585 PLN; kurs na dzień 31.12.2018 wyniósł 1 EUR – 4,3000 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3018 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2669 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015