Raport okresowy roczny za 2018 R

Data i godzina publikacji: 18.04.2019 17:53

 

Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Sprawozdanie Finansowe
- Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

 

 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY 2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży  61 936 52 087 14 515 12 271
Koszty działalności -51 440 -44 929 -12 056 -10 585
Amortyzacja -743 -751 -174 -177
Zysk z działalności operacyjnej  10 151 7 394 2 379 1 742
Zysk przed opodatkowaniem 12 655 7 476 2 966 1 761
Zysk roku obrotowego 10 576 5 979 2 479 1 409
EBITDA 10 894 8 145 2 553 1 919
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - - - -
Aktywa trwałe 43 018 43 023 10 004 10 315
Aktywa obrotowe 43 340 42 492 10 079 10 188
Aktywa razem 86 358 85 515 20 083 20 503
Razem kapitał własny 76 388 71 584 17 765 17 163
Zobowiązania długoterminowe 70 176 16 42
Zobowiązania krótkoterminowe 9 900 13 755 2 302 3 298
Razem kapitał i zobowiązania 86 358 85 515 20 083 20 503
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 9 368 -1 162 2 196 -274
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 1 517 -1 810 356 -426
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -5 807 -4 941 -1 361 -1 164
Przepływy pieniężne netto razem 5 078 -7 913 1 190 -1 864

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2018 wyniósł 1 EUR – 4,3000 PLN; kurs na dzień 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2669 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,2447 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu
  • Rafał Biskup - Członek Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015