Raport okresowy roczny za 2019 R

Data i godzina publikacji: 23.04.2020 22:02

 

Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Sprawozdanie Finansowe
- Sprawozdanie z Badania Biegłego Rewidenta
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań
- Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu

 

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
- 2019 2018 2019 2018
Przychody ze sprzedaży  62 570 61 936 14 545 14 515
Koszty działalności -52 898 -51 440 -12 297 -12 056
Amortyzacja -736 -743 -171 -174
Zysk z działalności operacyjnej  10 081 10 151 2 343 2 379
Zysk przed opodatkowaniem 11 422 12 655 2 655 2 966
Zysk roku obrotowego 9 626 10 576 2 238 2 479
EBITDA 10 817 10 894 2 515 2 553
Aktywa trwałe 55 565 43 018 13 048 10 004
Aktywa obrotowe 43 487 43 340 10 212 10 079
Aktywa razem 99 052 86 358 23 260 20 083
Razem kapitał własny 86 014 76 388 20 198 17 765
Zobowiązania długoterminowe 92 70 22 16
Zobowiązania krótkoterminowe 12 946 9 900 3 040 2 302
Razem kapitał i zobowiązania 99 052 86 358 23 260 20 083
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 272 9 368 63 2 196
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 1 838 1 517 427 356
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 0 -5 807 0 -1 361
Przepływy pieniężne netto razem 2 110 5 078 490 1 190

 

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 31.12.2019 wyniósł 1 EUR – 4,2585 PLN; kurs na dzień 31.12.2018 wyniósł 1 EUR – 4,3000 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,3018 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,2669 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015