Skonsolidowany raport półroczny

Data i godzina publikacji: 06.09.2018 21:34

 

Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- Raport biegłego rewidenta - jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Raport biegłego rewidenta - skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
-  I półrocze 2018 I półrocze 2017  I półrocze 2018 I półrocze 2017
Przychody ze sprzedaży  31 623 25 241 7 459 5 943
Koszty działalności -26 573 -22 788 -6 268 -5 365
Amortyzacja -1 091 -1 012 -257 -238
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  4 984 2 443 1 176 576
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 971 2 471 1 173 582
Zysk (strata) roku obrotowego 3 674 1 746 867 411
EBITDA 6 074 3 455 1 433 813
Wybrane dane bilansowe 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 39 901 40 398 9 148 9 686
Aktywa obrotowe 53 335 50 323 12 228 12 065
Aktywa razem 93 236 90 721 21 376 21 751
Należności handlowe 25 850 32 191 5 927 7 718
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 327 8 208 3 285 1 968
Zobowiązania krótkoterminowe 15 640 10 050 3 586 2 410
Zobowiązania długoterminowe 1 423 1 759 326 421
Kapitał własny 76 174 78 912 17 464 18 920
Wybrane dane rachunku przepływów pieniężnych  I półrocze 2018 I półrocze 2017  I półrocze 2018 I półrocze 2017
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 7 854 -1 115 1 853 -263
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -571 157 -135 37
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -1 153 -720 -272 -170
Przepływy pieniężne netto razem 6 130 -1 678 1 446 -395
Środki pieniężne na początek okresu 8 208 16 790 1 936 3 953
Środki pieniężne na koniec okresu 14 327 15 112 3 379 3 558


Poszczególne pozycje bilansowe przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,3616 PLN; kurs na dzień 31.12.2017 wynosił 1 EUR – 4,1709 PLN). Poszczególne pozycje wynikowe oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,2395 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 wynosił 1 EUR – 4,2474 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu 

MASTER PHARM S.A. © 2015