Skonsolidowany raport półroczny

Data i godzina publikacji: 26.09.2019 18:25

 

Załączniki:

- Jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- Sprawozdanie Zarządu
- Raport biegłego rewidenta - jednostkowe sprawozdanie finansowe
- Raport biegłego rewidenta - skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE - - - -
SKONSOLIDOWANE (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
WYBRANE DANE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży  30 613 31 623 7 139 7 459
Koszty działalności -28 176 -26 573 -6 571 -6 268
Amortyzacja -1 439 -1 091 -336 -257
Zysk z działalności operacyjnej  2 559 4 984 597 1 176
Zysk przed opodatkowaniem 2 522 4 971 588 1 173
Zysk roku obrotowego 1 596 3 674 372 867
EBITDA 3 998 6 075 932 1 433
WYBRANE DANE BILANSOWE 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe 42 845 39 601 10 076 9 209
Aktywa obrotowe 55 080 51 525 12 954 11 983
Aktywa razem 97 925 91 126 23 030 21 192
Razem kapitał własny 84 597 83 001 19 896 19 303
Zobowiązania długoterminowe 4 223 1 265 993 294
Zobowiązania krótkoterminowe 9 105 6 860 2 141 1 595
Razem kapitał i zobowiązania 97 925 91 126 23 030 21 192
WYBRANE DANE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 2 425 7 854 566 1 853
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -590 -571 -138 -135
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -686 -1 153 -160 -272
Przepływy pieniężne netto razem 1 149 6 130 268 1 446
JEDNOSTKOWE - - - -
WYBRANE DANE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży  25 050 27 515 5 842 6 490
Koszty działalności -22 751 -23 030 -5 306 -5 432
Amortyzacja -363 -370 -85 -87
Zysk z działalności operacyjnej  2 430 4 477 567 1 056
Zysk przed opodatkowaniem 5 139 6 940 1 199 1 637
Zysk roku obrotowego 4 528 6 047 1 057 1 426
EBITDA 2 793 4 847 651 1 143
WYBRANE DANE BILANSOWE 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
Aktywa trwałe 42 003 43 018 9 878 10 004
Aktywa obrotowe 51 590 43 340 12 133 10 079
Aktywa razem 93 593 86 358 22 011 20 083
Razem kapitał własny 80 916 76 388 19 030 17 765
Zobowiązania długoterminowe 70 70 16 16
Zobowiązania krótkoterminowe 12 607 9 900 2 965 2 302
Razem kapitał i zobowiązania 93 593 86 358 22 011 20 083
WYBRANE DANE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 1 882 6 753 439 1 593
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -430 -186 -100 -44
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 0 -106 0 -25
Przepływy pieniężne netto razem 1 452 6 461 339 1 524

 

 

Poszczególne pozycje bilansowe przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2520 PLN; kurs na dzień 31.12.2018 wynosił 1 EUR – 4,3000 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2880 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 wynosił 1 EUR – 4,2395 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik - Prezes Zarządu

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015