Skonsolidowany Raport Półroczny

Data i godzina publikacji: 24.09.2020 19:28

 


Załączniki:
- Sprawozdanie Zarządu z Działalności
- Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Raport Biegłego Rewidenta - Jednostkowe SF
- Raport Biegłego Rewidenta - Skonsolidowane SF

 

- w tys. zł tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
- półrocze 2020 półrocze 2019 półrocze 2020 półrocze 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE - - - -
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY - - - -
Przychody ze sprzedaży  27 107 30 613 6 103 7 139
Koszty działalności -25 079 -28 176 -5 647 -6 571
Amortyzacja -2 027 -1 439 -456 -336
Zysk operacyjny 1 566 2 559 353 597
Zysk przed opodatkowaniem 2 704 2 522 609 588
Zysk roku obrotowego 2 138 1 596 481 372
EBITDA* 3 593 3 998 809 932
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa trwałe 56 329 56 598 12 613 13 291
Aktywa obrotowe 59 262 50 459 13 270 11 849
Aktywa razem 115 591 107 057 25 882 25 140
Razem kapitał własny 96 996 94 858 21 719 22 275
Zobowiązania długoterminowe 7 623 3 401 1 707 799
Zobowiązania krótkoterminowe 10 972 8 798 2 457 2 066
Razem kapitał i zobowiązania 115 591 107 057 25 882 25 140
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze 2020 półrocze 2019 półrocze 2020 półrocze 2019
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 10 982 2 425 2 473 566
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 1 100 -590 248 -138
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 4 075 -686 918 -160
Przepływy pieniężne netto razem 16 157 1 149 3 638 268
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE - - - -
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY półrocze 2020 półrocze 2019 półrocze 2020 półrocze 2019
Przychody ze sprzedaży  25 748 25 050 5 797 5 842
Koszty działalności -23 762 -22 751 -5 350 -5 306
Amortyzacja -916 -363 -206 -85
Zysk operacyjny  1 506 2 430 339 567
Zysk przed opodatkowaniem 5 141 5 139 1 158 1 198
Zysk roku obrotowego 4 581 4 528 1 031 1 056
EBITDA* 2 422 2 793 545 651
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa trwałe 54 386 55 565 12 178 13 048
Aktywa obrotowe 50 196 43 487 11 240 10 212
Aktywa razem 104 582 99 052 23 417 23 260
Razem kapitał własny 90 595 86 014 20 285 20 198
Zobowiązania długoterminowe 3 592 92 804 22
Zobowiązania krótkoterminowe 10 395 12 946 2 328 3 040
Razem kapitał i zobowiązania 104 582 99 052 23 417 23 260
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze 2020 półrocze 2019 półrocze 2020 półrocze 2019
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 9 748 1 882 2 195 439
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej 1 254 -430 282 -100
Przepływy pieniężne z dz. finansowej 3 500 0 788 0
Przepływy pieniężne netto razem 14 502 1 452 3 265 339

 

*Wskaźnik EBITDA w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure, dalej: APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. Emitent definiuje go jako wartość zysku operacyjnego oraz amortyzacji. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności.

 

Poszczególne pozycje bilansowe przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 30.06.2020 wynosił 1 EUR – 4,4660 PLN; kurs na dzień 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2880 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015