PROSPEKT EMISYJNY

 

WAŻNE INFORMACJE

 
Prosimy o uważne przeczytanie przedstawionych poniżej warunków dostępu do strony internetowej i zamieszczonych na niej informacji.

 
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii lub w jakichkolwiek innych niż Polska państwach, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych w ww. państwach.

Prospekt emisyjny Emitenta, wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do niego, został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w Państwach Członkowskich oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”) i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23.11.2015 r. („Prospekt”).

Inne niż Prospekt informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią prospektu emisyjnego w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej, a także nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Wskazany powyżej Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Master Pharm S.A. („Spółka”), oferowanych papierach wartościowych Spółki i ofercie publicznej tych papierów wartościowych, a także o dopuszczeniu i wprowadzeniu papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wraz z ubieganiem się o takie dopuszczenie i wprowadzenie). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.masterpharm.pl) oraz na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. („Oferujący”) (www.trigon.pl).

Spółka oraz Oferujący nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie innych niż Prospekt informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady lub rekomendacji, a inne niż Prospekt informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej. Odpowiedzialność Spółki i innych podmiotów w zakresie Prospektu określona jest przepisami prawa.

Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.


Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka ani Oferujący nie weryfikowali informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie są odpowiedzialni za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione na stronie internetowej informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/ PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIMKOLWIEK INNYM NIŻ POLSKA PAŃSTWIE, W SZCZEGÓLNOŚCI W TAKIM, W KTÓRYM UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, A TAKŻE INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. 

MASTER PHARM S.A. © 2015