ESPI 15/2021 Informacja o złożonych ofertach sprzedaży akcji

Data i godzina publikacji: 27.08.21 17:13


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Master Pharm Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”), w związku z podjęciem uchwały Zarządu o przeprowadzeniu skupu akcji własnych Spółki i ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki 14/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku („Zaproszenie”), niniejszym informuje, że powziął informację, że w odpowiedzi na Zaproszenie zostało złożonych 21 (dwadzieścia jeden) ofert sprzedaży akcji na łączną liczbę 1.154.974 (jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, tj. około 51,11% (pięćdziesiąt jeden procent 11/100) liczby akcji objętych Zaproszeniem (liczba akcji objętych Zaproszeniem wynosiła 2.260.000), oraz około 5,37% (pięć procent 37/100) wszystkich akcji Spółki.


Zawarcie oraz rozliczenie transakcji nabycia akcji objętych Zaproszeniem nastąpi w dniu 30 sierpnia 2021 roku.

 


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015