ESPI 18/2021 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta

Data i godzina publikacji: 04.10.2021 17:30

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Zarząd spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 19/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu MASTER PHARM S.A. do skupu akcji własnych, niniejszym informuje, że w dniu 4 października 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki i ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta („Zaproszenie”).


Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji Emitenta, tj. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLMSTPH00016, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena skupu została ustalona przez Zarząd Emitenta na 4,50 PLN (cztery złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.


Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej Emitenta.

 

Załącznik:


Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

 

MASTER PHARM S.A. © 2015