Biegły rewident

Funkcję biegłego rewidenta Spółki pełni:


ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci

Spółka partnerska

 

Al. Tadeusza Kościuszki 101
90-441 Łódź
tel. +48 42 233 54 20; +48 42 288 48 61

 

zarejestrowana w KRS pod numerem 286450
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
NIP 7282669834, REGON 100402511

 

wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3269.
 

 


Zasady wyboru biegłego rewidenta

 

Zarząd Master Pharm S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta oraz Regulaminu Rady Nadzorczej powołanie i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegłego rewidenta, leży w kompetencjach Rady Nadzorczej.


Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w Spółce przestrzegany jest art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2016.1000.t.j.). W związku z wyżej wymienioną Ustawą i obowiązującymi w Spółce procedurami wyboru biegłego rewidenta, regułą w Master Pharm S.A. jest zmiana kluczowego biegłego rewidenta w okresie nie dłuższym niż 5 lat. 

MASTER PHARM S.A. © 2015