Roczne dane finansowe

Grupa kapitałowa Master Pharm powstała 25 marca 2015 r. Konsolidację sprawozdań finansowych rozpoczęto począwszy od 1 kwietnia 2015 r.


  

Pobierz wybrane skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe w arkuszu Excel 

 

dane skonsolidowane, tys. PLN 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 76 672 61 448 71 221 74 640 63 567 48 908 49 050
Koszty działalności -61 791 -54 870 -62 413 -60 642 -53 356 39 280 -38 649
Amortyzacja -4 296 -4 136 -3 017 -2 153 -2 043 1 308 -932
Zysk operacyjny  14 744 6 460 9 129 13 590 10 079 9 193 10 356
Zysk przed opodatkowaniem 5 057 535 15 370 13 591 10 091 9 342 10 351
Zysk roku obrotowego 4 349 342 12 636 10 738 8 005 7 400 8 334
EBITDA* 19 040 10 596 12 146 15 743 12 122 10 501 11 288
Przepływy pien. z dz. operacyjnej 12 853 14 720 7 272 14 368 -3 089 5 274 2 941
Przepływy pien. z dz. inwest. -6 846 -27 106 -2 944 -1 387 -515 -6 203 259
Przepływy pien. z dz. finansowej -7 397 -189 -1 367 -7 098 -4 962 11 611 -1 123

 

 

dane skonsolidowane, tys. PLN 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Aktywa trwałe 55 518 55 947 56 598 39 601 40 590 39 288 34 141
Aktywa obrotowe 51 817 54 207 50 459 51 525 49 672 41 531 26 585
Aktywa razem 107 335 110 154 107 057 91 126 90 262 80 819 60 726
Zobowiązania krótkoterm. 12 629 13 085 8 798 6 860 10 412 5 695 5 649
Zobowiązania długoterm. 2 682 3 632 3 401 1 265 1 759 308 318
Kapitał własny 92 024 93 437 94 858 83 001 78 091 74 816 54 759

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015