Dywidenda

 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych w Ksh.

 

Obecna polityka Master Pharm S.A. w zakresie wypłaty dywidendy zakłada jej wypłatę w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne i kwoty, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, biorąc pod uwagę czynniki mające wpływ na sytuację finansową Spółki, jej wyniki działalności i wymogi kapitałowe. W szczególności, rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależały m.in. od:

 

  1. wysokości osiągniętego zysku,
  2. uzyskania przez Grupę finansowania zewnętrznego na realizację strategii,
  3. potrzeb związanych z nakładami inwestycyjnymi Grupy,
  4. możliwości Spółki do wypłaty dywidendy od spółek zależnych.

 

Polityka dywidendy Spółki jest zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Warunki wypłaty dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie będą ustalone przez Zarząd Spółki w porozumieniu z KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie zobowiązana uzgadniać decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób i na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.


Dywidenda była wypłacana za lata obrotowe 2012 - 2017:

 

2012 r. – 0,12 PLN na jedną akcję
2013 r. – 0,26 PLN na jedną akcję
2014 r. – 0,11 PLN na jedną akcję
2015 r. – 0,19 PLN na jedną akcję
2016 r. – 0,22 PLN na jedną akcję
2017 r. – 0,26 PLN na jedną akcję
 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015