Okresy zamknięte

Okresy zamknięte w związku z publikacją raportów okresowych Master Pharm S.A. w 2022 r.:

 

  • 27 marca - 13 maja 2022 r.
  • 23 sierpnia - 22 września 2022 r.
  • 18 października - 17 listopada 2022 r.
     

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego”.

 

 

 

 

 

MASTER PHARM S.A. © 2015