Kluczowe przewagi konkurencyjne

Spółka upatruje najważniejszych przewag konkurencyjnych Grupy w następujących czynnikach:

 


1. Możliwość zarządzania projektami produkcji kontraktowej w szerokim zakresie

 

Master Pharm S.A. jako producent kontraktowy posiada zdolność realizacji większości projektów produkcyjnych prowadzonych na terenie Polski. Dzięki infrastrukturze produkcyjnej w ramach Grupy oraz utrwalonym procedurom kooperacji z podwykonawcami zewnętrznymi, spółka jest w stanie całościowo przeprowadzić proces konceptualizacji, kreacji, przygotowania, wdrożenia i realizacji produkcji, a także dokumentowania, pakowania, magazynowania, dostawy i notyfikacji większości asortymentu suplementowego oferowanego konsumentom na krajowym rynku.

 

 

2. Możliwość realizacji szerokiego asortymentu produkcji w ramach Grupy

 

W ramach Grupy (w infrastrukturze produkcyjnej Grokam) realizowany jest zróżnicowany asortyment produktów w szerokiej gamie form (kapsułki twarde, sticki, tabletki powlekane, tabletki niepowlekane, krople, płyny, syropy). W wyniku realizacji programu inwestycyjnego zdolności produkcyjne Grupy poszerzą się dodatkowo o kapsułki miękkie i peletki. Master Pharm S.A. oraz Grokam poprzez sieć kontaktów handlowych z producentami i dystrybutorami, a także dzięki posiadanym opracowaniom recepturowym, dysponują szerokimi możliwościami w zakresie formulacji suplementów diety i dostosowywania jej do bieżących potrzeb klientów.

 

 

3. Wysokie kompetencje w zakresie kreacji nowych produktów

 

Grupa posiada ugruntowane kilkunastoletnią praktyką doświadczenie w zakresie opracowywania i kreowania nowych produktów. Doświadczenie to jest wykorzystywane do opracowywania nowych i modernizacji dotychczasowo realizowanych projektów produkcyjnych.

 

 

4. Jakość produkcji

 

Grupa oferuje produkcję (zarówno własną jak i realizowaną w podwykonawstwie poza Grupą) na najwyższym wymaganym poziomie czystości, dokładności pakowania oraz jakości opakowań. Produkcja w ramach Grokam jest realizowana w rygorach systemu HACCP, na który ta spółka posiada stosowny certyfikat. W niektórych jurysdykcjach produkty oferowane przez Grupę rejestrowane są według wymagań równorzędnych dla produktów leczniczych, co świadczy o wypełnianiu przez nie w tych jurysdykcjach standardów farmaceutycznych.

 

 

5. Elastyczność produkcji i wysoka zdolność dopasowania produkcji do potrzeb klienta

 

Zarówno posiadany park maszynowy, jak również jakość wyszkolenia personelu pozwalają Grupie na realizację zróżnicowanych pod względem formy, jak i harmonogramu produkcji, projektów swoich klientów. Grupa posiada zdolność realizacji projektów produkcyjnych (w tym równolegle kilku różnych projektów produkcyjnych) oraz szybkiego przestrajania produkcji pomiędzy produktami o różnym składzie. Master Pharm posiada kompetencję do indywidualizacji każdego projektu produkcyjnego i dostosowania go do potrzeb klienta.

 

 

6. Krótki czas realizacji zleceń

 

Master Pharm wraz z kooperującymi z nim podwykonawcami (zwłaszcza Grokam) jest w stanie realizować projekty produkcyjne w dogodnych dla klientów, krótkich terminach. Znakomitą większość projektów produkcyjnych, gdzie nie wystąpią problemy z dostępem do substratów, Master Pharm oraz spółki Grupy są w stanie zrealizować od fazy koncepcyjnej produktu do dostawy do klienta produktu w terminie 4-6 tygodni. Zlecenia produktów opracowanych, posiadających pełną dokumentację, przy pełnej dostępności substratów realizowane są w terminie kilku dni.

 

 

7. Możliwość wdrażania pilotażowych (niskoseryjnych) partii produktów

 

Master Pharm i Grokam oferują klientom możliwość realizacji niskoseryjnych partii produktów bez dolnego limitu jednostek produktu. Możliwości te są wykorzystywane przez klientów do przeprowadzania własnych badań produktu, badania rynku lub preferencji konsumentów itp. Możliwości takich z reguły nie oferują infrastruktury produkcyjne firm farmaceutycznych z uwagi na wysoki koszt przestrajania linii produkcyjnych i usuwania pozostałości produkcyjnych w standardzie czystości wymaganym dla produkcji farmaceutycznej.

 

 

8. Zdolność do produkcji dużych partii towarów

  

Spółka utrzymuje zdolność do mobilizacji mocy produkcyjnych pokrywających w krótkim czasie każde dotychczasowe zapotrzebowanie na rynku krajowym. W przypadku przyjęcia zamówienia przekraczającego własne moce produkcyjne Grupy, Master Pharm może korzystać ze sprawdzonych podwykonawców.

 

 

9. Wzrastające kompetencje dla realizacji projektów w zakresie produktów leczniczych

  

Master Pharm dąży do ciągłego gromadzenia kompetencji merytorycznych i wytwórczych w zakresie coraz bardziej zaawansowanych technologii i spełniania coraz wyższych wymogów jakości i czystości wyrobu. W zakresie kompetencji merytorycznych obecnie Spółka jest w stanie realizować projekty wykonawcze w standardzie GMP (właściwym dla produktów leczniczych) przy wykorzystaniu zewnętrznych mocy produkcyjnych. Wyrazem dążenia do przenoszenia kompetencji produkcyjnych i wdrożeniowych do Grupy jest implementacja w zakładzie produkcyjnym przy ul. Wersalskiej w Łodzi licznych rozwiązań wymaganych w produkcji według standardów GMP. W planowanym nowym zakładzie produkcyjnym Grokam realizacja projektów wytwórczych będzie odbywać się według pełnego standardu GMP, w związku z czym Grupa będzie zdolna do samodzielnego wytwarzania produktów leczniczych (OTC) w tym zakładzie.

 

 

10. Wysokie zdolności utrzymania klienta

 

Większość klientów (w tym 10 największych pod względem przychodów Master Pharm ze sprzedaży) współpracuje ze Spółką na zasadzie długoterminowych umów, w tym umów ramowych i realizowanych na ich podstawach zamówień. Master Pharm jest dla tych podmiotów najczęściej głównym wykonawcą produkcji kontraktowej suplementów diety.

 

 

11. Wysoka responsywność względem osób zajmujących się plasowaniem produktów po stronie klienta

 

Spółki Grupy, śledząc rozwój światowych rynków suplementów diety, zmiany na rynku krajowym oraz zmiany oferty producentów substratów do produkcji suplementów, poszukują możliwości wprowadzania na rynek nowych produktów i modyfikacji produktów obecnych w ofercie klientów. Opracowane w tym zakresie koncepcje przedstawiane są klientom. Klienci Master Pharm w wyniku własnych badań rynku również inicjują realizację takich prac koncepcyjnych. Opracowanie produktu częstokroć skutkuje powierzeniem Master Pharm zarządzania procesem jego realizacji opracowanych produktów. W tych warunkach działalność Grupy zyskuje optymalne dopasowanie do potrzeb klientów.

 

 

12. Oferowanie usługi opracowania produktu wraz z jego wdrożeniem

 

Istotą oferty Grupy jest proponowanie klientom kompleksowego zestawu usług od koncepcji określonego produktu do dostawy finalnego wyrobu i przeprowadzenia czynności formalnych niezbędnych dla wprowadzenia produktu do obrotu. Korzystanie przez klienta z tak zdefiniowanej usługi eliminuje ryzyka związane z niedostosowaniem opracowanego produktu do właściwości substratów czy dostępnych procesów produkcyjnych, pozwala także na dokładniejsze zaplanowanie terminu wprowadzenia produktu na rynek.

 

 

13. Wyspecjalizowany zespół pracowników do obsługi projektów kontraktowych

 

W spółkach Grupy (zwłaszcza w Grokam) zaangażowany jest wysoko wykwalifikowany personel: specjaliści w zakresie produkcji, pakowania, technolodzy i technicy, menedżerowie. W realizację kluczowych projektów produkcyjnych angażuje się grupa menedżerów najwyżej usytuowanych w strukturach Grupy Master Pharm, łącznie z Zarządem. Zgromadzone w zespole doświadczenia pozwalają na realizację projektów produkcyjnych i wprowadzanie do obrotu suplementów diety oraz produktów medycznych z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalności.

 

 

14. Cena wyrobów i usług

 

Spółki Grupy dążą do kształtowania polityki cenowej Grupy sprzyjającej konkurencyjności jej oferty. Emitent i spółki Grupy na bieżąco orientują swoją ofertę wobec dostępnych informacji dotyczących propozycji firm konkurencyjnych. Oferowane przez Grupę warunki finansowe kontraktów nie są wiodącym elementem oferty, są bowiem bilansowane z jakością produktów, kompleksowością usługi i terminowością dostaw.
 

MASTER PHARM S.A. © 2015