Skonsolidowany Raport Półroczny

Data i godzina publikacji: 30.09.2021 20:03


Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
- Raport biegłego rewidenta - SSF
- Raport biegłego rewidenta - SF
- Stanowisko Zarządu odnoszące się do opinii z zastrzeżeniem SSF
- Stanowisko Zarządu odnoszące się do opinii z zastrzeżeniem SF

 

 

- (tys. zł) (tys. zł) (tys. EUR) (tys. EUR)
- półrocze 2021 półrocze 2020 półrocze 2021 półrocze 2020
SKONDOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY - - - -
Przychody ze sprzedaży  40 178 27 107 8 836 6 103
Koszty działalności -30 558 -25 079 -6 720 -5 647
Amortyzacja -2 142 -2 027 -471 -456
Zysk operacyjny 10 028 1 566 2 206 352
Zysk przed opodatkowaniem 4 443 2 704 978 609
Zysk roku obrotowego 3 866 2 138 851 482
EBITDA* 12 170 3 593 2 677 808
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa trwałe 56 907 55 947 12 588 12 123
Aktywa obrotowe 54 030 54 207 11 951 11 747
Aktywa razem 110 937 110 154 24 539 23 870
Razem kapitał własny 97 303 93 437 21 523 20 248
Zobowiązania długoterminowe 3 902 3 632 863 787
Zobowiązania krótkoterminowe 9 732 13 085 2 153 2 835
Razem kapitał i zobowiązania 110 937 110 154 24 539 23 870
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 2 686 10 982 590 2 473
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -1 307 1 100 -287 248
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -942 4 075 -207 918
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych  437 16 157 96 3 639
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY - - - -
Przychody ze sprzedaży  38 856 25 748 8 545 5 797
Koszty działalności -34 459 -23 762 -7 578 -5 350
Amortyzacja -970 -916 -213 -206
Zysk operacyjny  4 804 1 506 1 056 338
Zysk przed opodatkowaniem 674 5 141 149 1 157
Zysk roku obrotowego 1 087 4 581 240 1 031
EBITDA* 5 774 2 422 1 270 544
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa trwałe 55 996 54 359 12 386 11 779
Aktywa obrotowe 49 526 48 020 10 955 10 406
Aktywa razem 105 522 102 379 23 341 22 185
Razem kapitał własny 86 677 85 590 19 173 18 547
Zobowiązania długoterminowe 1 029 180 228 39
Zobowiązania krótkoterminowe 17 816 16 609 3 940 3 599
Razem kapitał i zobowiązania 105 522 102 379 23 341 22 185
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - - - -
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 1 956 9 748 430 2 195
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -1 118 1 254 -246 282
Przepływy pieniężne z dz. finansowej -23 3 500 -5 788
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych  815 14 502 179 3 265


*Wskaźnik EBITDA w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure, dalej: APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. Emitent definiuje go jako wartość zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności. Jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Spółka zdecydowała o jego zastosowaniu prezentując dane finansowe.


Poszczególne pozycje bilansowe przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 30.06.2021 wynosił 1 EUR – 4,5208 PLN; kurs na dzień 31.12.2020 wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wynosił 1 EUR – 4,5472 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Jacek Franasik, Prezes Zarządu

MASTER PHARM S.A. © 2015